Pelajaran kelima belas: latihan membaca 2 huruf berharokat syiddah dalam satu kata

Pelajaran keempat belas: latihan membaca huruf berharokat sukun dan syiddah Selanjutnya