Pelajaran keempat: huruf berharokat biasa

Pelajaran ketiga: huruf muqothoah Selanjutnya